Identifikacija in registracija kopitarjev

Dolžnost vsakega imetnika kopitarja je, da da žival označiti in vpisati v centralni register kopitarjev.

OZNAČITEV OZ. IDENTIFIKACIJA KOPITARJEV

Za obvezno označitev kopitarjev je odgovoren lastnik kopitarja. Obvezna označitev kopitarja je izdaja identifikacijskega dokumenta za kopitarje (ID) ali potrdila o istovetnosti za kopitarje (PI). Za pridobitev identifikacije kopitarjev mora imetnik vložiti vlogo na pristojni organ.

ID je dokument, ki spremlja registrirane kopitarje, PI pa spremlja kopitarje za rejo in rabo ter kopitarje za zakol. Oba dokumenta morata biti shranjena pri imetniku, pri katerem je kopitar v reji, in spremljati kopitarja v prometu in premikih. Na voljo morata biti na zahtevo pooblaščene uradne osebe.

Označitev kopitarjev oziroma ID izdaja:

Imetnik mora izdajatelju poslati izpolnjeno poročilo o žrebitvi pred izdajo ID in PI.

VPIS V REGISTER KOPITARJEV

Register kopitarjev je register izdanih identifikacijskih dokumentov in potrdil o istovetnosti kopitarjev. Izdajatelj vodi register kopitarjev, za katere je izdan ID ali IP. Register vsebuje podatke o:

Kopitarja se vpiše v register po uradni dolžnosti, ko je kopitar ustrezno identificiran. Če so kopitarji uvoženi in že imajo tudi identifikacijski dokument in vpisano lastništvo, mora lastnik vložiti vlogo za vpis v centralni register kopitarjev.